กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองชาก

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายให้นางสาวธณัชชา พัฒนสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และบัณฑิตอาสาต้นแบบ [EEC] ดำเนินงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ของตำบลหนองชาก ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลหนองชาก อบต. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตร ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 4 times, 1 visits today)