ร่วมลงนามงบอุดหนุนทุนให้เปล่า

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหนองซ้ำซาก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก ได้ร่วมลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง โดยการทำสัญญาในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจะนำเงินไปใช้ในการฝึกอาชีพให้กับสมาชิกกองทุกพัฒนาสตรีในชุมชน เป็นการสร้างโอกาสให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 7 times, 1 visits today)