พช บ้านบึง มอบทุนสานฝันปันสุข

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 27 เมษายน 2564
นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบเงินทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ทุน ๆละ 1,500 บาท ได้แก่ เด็กชายณัฐพัฒน์ ชาลีน้ำหอม ตำบลคลองกิ่ว, เด็กชายชัยณรงค์ เลิศลอย ตำบลหนองอิรุณ และเด็กชายภาคภูมิ ทาดิน ตำบลหนองชาก

(Visited 7 times, 1 visits today)