คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึงเป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ครั้งที่ 2/2564โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทกลุ่มองค์กร เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 2 โครงการ และประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 2 โครงการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ โดยจะส่งรายละเอียดโครงการให้ทางจังหวัดพิจารณาต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)