โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 16 มีนาคม 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และบัณฑิตอาสา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับตำบลตามโครงการฯ  แก่ผู้นำชุมชนตำบลหนองชาก จำนวน  15 คน    ณ ห้องประชุม สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

(Visited 25 times, 1 visits today)