กลั่นกรองแล้ว 3 โครงการ อุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานการประชุม
“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทกลุ่มองค์กร เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 4 โครงการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ จำนวน 3 โครงการ โดยจะส่งรายละเอียดโครงการให้ทางจังหวัดพิจารณาต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)