“การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านบึง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการต่อยอดการผลิตน้ำปลาร้าปรุงสุกและน้ำยาปรุงสุก ม.2 ต.หนองชาก และโครงการขยายต่อเติมเพิ่มสินค้าร้านค้าชุมชน ม.4 ต.หนองชาก โดยให้คำแนะนำในการบริหารจัดการหนี้ และประชาสัมพันธ์การพักชำหนี้ตามมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 15 times, 1 visits today)