“ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อลมหายใจธุรกิจส่งนม ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึงและผู้เสนอโครงการขยายธุรกิจจำหน่วยผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูป (นางสาวณัฐพัชร์ นาคศิริพันธ์ ผู้กู้หลัก) ได้ร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง โดยการทำสัญญากู้ยืมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มสตรีได้รับเงินทุนในการไปต่อยอดขยายธุรกิจนมสำเร็จรูป เป็นการสร้างโอกาสให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 12 times, 1 visits today)