ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาว สุวรรณา อินตัน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านบึง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน