นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์

นางสมพร สุชิรณวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านชวน

นางทองสิน ศรีสอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร

นายปัญจะ ถนอมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเริงรมย์

นางสาวชไมพร อ่อนสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหัวทะเล ตำบลเกาะมะนาว

(Visited 371 times, 3 visits today)