โครงสร้างบุคคลากร

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

โทร 081-8224615

นางรัชนี พฤกษชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานงานตำบลบ้านดู่ ตำบลหนองบัว และตำบลหนองขาม

 งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  งานด้านการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  งานด้านการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)  งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน  การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  งานด้านนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)  การรายงานการตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (พช. 6)

นางสาวบงกชรัตน์ กนกหงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานงานตำบลโหราและตำบลขี้เหล็ก

 งานบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาสตรี  งานส่งเสริมและพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  งานการส่งเสริมค่านิยมองค์การ (ABCDEF S&P)  งานรายงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  งานรวบรวมสถิติ ข้อมูลในงานพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

นางสุฎาวรรณ ช้อยชด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประสานงานตำบลโพนเมือง ตำบลหน่อม และตำบลหนองหมื่นถ่าน

 งานการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และกลุ่มอาชีพ  งานด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  งานด้านการส่งเสริมตลาดประชารัฐ / ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  งานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ครัวเรือน  งานตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย /กรมการพัฒนาชุมชน/จังหวัดร้อยเอ็ด/อำเภออาจสามารถ  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน  งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน,โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  งานมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.)  งานส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบล/อำเภอ (ศอช.ต/ศอช.อ.)  งานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช. ,ผู้นำ อช.)  งานโครงการจิตอาสา

นางนิชาภัทร สมดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประสานงานตำบลอาจสามารถ และตำบลบ้านแจ้ง

 งานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน /จังหวัด  งานด้านการเงิน และการพัสดุ รวมทั้ง ควบคุมการใช้/การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์/จัดทำและรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ  งานรายงานผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (BPM)  งานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบนบทและชุมชน(ข้อมูล กชช.2ค/ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลอื่นๆ) และแผนชุมชน  งานด้านการสารสนเทศต่างๆ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR)  การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน  การรายงาน แผน-ผล การปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำเดือน  จัดทำและรายงานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน  การบริหารความเสี่ยง  การแก้ไขปัญหาความยากจนและศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ/ตำบล (ศจพ.อ./ศจพ.ต.)  ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

นางนันทวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานกองทุนหมู่บ้านอำเภออาจสามารถ

(Visited 912 times, 1 visits today)