ารประเมินประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

💠พช.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  การประเมินประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2565💠💠
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2565  โดยมีนายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการระหว่างชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับการประเมินประกวด โดยมีนายกฤษฎี  ชายสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภออาจสามารถ/หัวหน้าส่วนราชการ/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/บุคลากร/เจ้าหน้าที่/และภาคีเครื่อข่ายสุขภาพอำเภออาจสามารถ เข้าร่วม

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good:  องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา 💠 ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

(Visited 10 times, 1 visits today)