💠 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด : ขับคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 54 ครั้ง

💠 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานการประชุมจัดทำผ้าป่าเพื่อหาทุนในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตาม TPMAP ปี 2565 อำเภออาจสามารถ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิเชียร เบ้าหนองบัว พัฒนาการอำเภออาจสามารถ นายสมาน มาตายะสี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กำนันทั้ง 10 ตำบลของอำเภออาจสามารถ
ในการนี้ นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ ได้มอบสิ่งของยังชีพจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ ให้กับกำนันทั้ง 10 ตำบล เพื่อมอบให้แก่ครัวเรือนยากจนตาม TPMAP ปี 2565 ที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ จำนวน 51 ครัวเรือน
💠 โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 ข่าวโดย สพอ.อาจสามารถ “เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งก้ามกราม คือนามอาจสามารถ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 54 times, 1 visits today)