พช.อาจสามารถ : ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าชม 4 ครั้ง

💠 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร เบ้าหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เพิ่มเติม) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงนายอภิลักษณ์ คำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ซึ่งครัวเรือนได้ดำเนินงานตามโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงสัตว์ ทำให้ครัวเรือนมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน
💠 ข่าวโดย สพอ.อาจสามารถ “เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งกราม คือนามอาจสามารถ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 4 times, 1 visits today)