หน่วยงานส่วนกลาง

กองคลัง
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
กองนิติการ
กองประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักตรวจราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)