คู่มือ/กฎหมาย/ระเบียบ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน-ปี-2553-1
แนวทางการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต-สำหรับเจ้าหน้าที่
เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ-SMART-Saving-Group

 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน-พ.ศ.2558

(Visited 19 times, 1 visits today)