"สำรวจพื้นที่โคก หนอง นา เชิงรุก ร่วมกับทต.ปัถวี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-01-26 17:05:33
พช.ขลุง ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง 2022-01-24 13:37:50
“Click ชุมชน”แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2022-01-24 13:24:41
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2022-01-24 10:59:13
กฏหมายน่ารู้ กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2022-01-24 10:24:56
กฏหมายน่ารู้ กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2022-01-24 10:18:47
พช.มะขาม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-01-21 13:37:37
พช.สอยดาว เยี่ยมชมผลผลิตในโคกหนองนาแปลงนางสาวรสริสทร์ ชัยจีน บ้านเขาแดง และนายสิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-01-17 16:47:47
พช.สอยดาว จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาอำเภอสอยดาวแปลงนางดวงใจ อมฤก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-01-17 16:44:25
พช.สอยดาว ร่วมแสดงยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนายยุทธกร กองมะลี พัฒนาการอำเภอแหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-01-17 16:39:25