@สพอ.ศรีวิไล>>ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ศูนย์เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดีตำบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-25 19:30:15
@สพอ.ศรีวิไล>>ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-24 15:14:26
@สพอ.ศรีวิไล>>รับการตรวจติดตาม ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-24 15:02:38
@สพอ.ศรีวิไล>>การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewa สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:50:06
@สพอ.ศรีวิไล>>การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:41:53
@สพอ.ศรีวิไล>>ติดตามการดำเนินงานครัวเรือน ผู้นำต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:30:48
รับการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเสริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด 2020-09-18 09:16:49
@สพอ.ศรีวิไล>>ประชุมตัวแทนผู้จัดเก็บ จปฐ. ระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-11 23:54:57
@สพอ.ศรีวิไล>>โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีบ้านเกษมพัฒนา ม.5 ตำบลนาแสง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-11 23:52:13
กิจกรรมเปิดศูนย์เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ 2020-09-11 15:20:57