@สพอ.ศรีวิไล>>การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Firewa สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:50:06
@สพอ.ศรีวิไล>>การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:41:53
@สพอ.ศรีวิไล>>ติดตามการดำเนินงานครัวเรือน ผู้นำต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-21 00:30:48
รับการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเสริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด 2020-09-18 09:16:49
@สพอ.ศรีวิไล>>ประชุมตัวแทนผู้จัดเก็บ จปฐ. ระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-11 23:54:57
@สพอ.ศรีวิไล>>โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีบ้านเกษมพัฒนา ม.5 ตำบลนาแสง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2020-09-11 23:52:13
กิจกรรมเปิดศูนย์เพาะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ 2020-09-11 15:20:57
Kick off การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด 2020-09-10 09:38:10
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ต้อนรับคณะติดตามสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกลุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย 2020-09-09 15:48:17
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง 2020-09-09 14:07:50