พช.บุ่งคล้า..ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน จากข้อมูลของ TPMAP สำหรับให้ความช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า 2022-07-05 16:07:48
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากคาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด 2022-07-05 14:33:47
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย 2022-07-04 18:38:20
พช.บุ่งคล้า..มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุ่งคล้า 2022-07-04 15:44:01
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอโซ่พิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย 2022-07-01 20:45:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด:ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด 2022-07-01 13:55:21
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวาท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-07-01 13:19:58
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเฉลิมฉลองอำเภอพรเจริญครบรอบ 41 ปี สมโภชศาลปู่ซ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-07-01 13:17:00
มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-07-01 13:15:17
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย :โครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย 2022-06-30 21:32:37