พัฒนากร รุ่นที่ ๑๑๘ ลงศึกษาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-09-23 17:34:28
ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-09-23 16:54:45
ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2021-09-23 10:22:52
ติดตามการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐานระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2021-09-21 20:32:51
ปฐมนิเทศนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่น๑๑๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-09-21 13:57:23
ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-09-20 11:16:05
ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ฝึกอาชีพ บ้านป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๒๔ ต.ไผ่เขียว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2021-09-18 21:18:03
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2021-09-17 18:50:34
สพอ.ลานสัก ร่วม“ร่วมสร้างเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม’’ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก 2021-09-17 13:34:29
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-09-17 10:46:43