ติดตามครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก 2022-08-08 17:53:35
ประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับองค์กรป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-08-08 17:38:29
ประชุมตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับองค์กรป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-08-05 17:09:32
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2022-08-05 17:04:47
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง 2022-08-05 16:23:27
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ 2022-08-05 16:05:22
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ 2022-08-05 15:56:06
จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเสาใหญ่ ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-08-04 20:10:37
พช. เมืองอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาสังคมแล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2022-08-04 16:29:46
ร่วมติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จากสำนักงานตรวจเงิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน 2022-08-04 16:05:13