ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-19 18:00:34
วัดแปลงพื้นที่ของนายประสิทธิ์ เพ็งนุ่ม ครัวเรือนต้นแบบตำบลไผ่ล้อม จำนวน 1 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-19 12:18:12
สพอ.บ้านโคก เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-18 18:23:50
ประชุมซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-18 14:58:28
ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-18 14:39:54
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2021-06-18 12:48:09
ร่วมรับชม-รับฟัง การซักซ้อมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2021-06-18 11:59:13
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2021-06-18 11:51:41
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-17 19:24:02
“สพอ.บ้านโคก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลม่วงเจ็ดต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-17 19:23:11
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2021-06-17 15:46:17
โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2021-06-17 15:11:05
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2021-06-17 13:00:54
“สพอ.บ้านโคกร่วมการประชุมประชาคมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-17 09:09:29
“สพอ.บ้านโคกร่วมการประชุมประชาคมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-17 09:08:19
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2021-06-16 16:30:34
“สพอ. บ้านโคกเดินหน้าโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-15 17:56:39
“สพอ.บ้านโคกเข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2021-06-15 17:55:27
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2021-06-15 15:45:04
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-15 15:25:18