พช.ท่าปลา เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีเเละของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-10-05 22:17:03
พช.ท่าปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-10-05 22:12:32
“สพอ.บ้านโคก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านฟากนา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2022-10-05 21:53:53
“สพอ.บ้านโคก ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2022-10-05 21:51:41
เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอท่าปลา ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-10-05 15:25:40
ทีมอำเภอเมืองร่วมเรียนรู้ กิจกรรม โคก หนอง นา สัญจร จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-10-05 12:18:21
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-10-04 18:54:34
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลาประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน และวางแผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-10-04 17:00:47
อำเภอท่าปลา ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-10-04 13:49:56
“สพอ.บ้านโคก ลงพื้นที่คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ตำบลนาขุม” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2022-10-01 23:37:40