พอ.กู่แก้ว ร่วมออกติดตาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2021-11-28 15:07:17
พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ติดตามสนับสนุนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(ต.ค้อใหญ่) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2021-11-28 14:38:44
พช.กู่แก้ว ประชุมรับมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนนและพัฒนาคนทุกช่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2021-11-26 14:35:26
พอ. ติดตาม..ตรวจเยี่ยม..ให้กำลังใจและชื่นชมผลผลิตการทำโคก หนอง นา สวนเกษตรพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน 2021-11-26 13:12:19
ศพช.อุดรธานี เยี่ยมยาม…ถามข่าว…ครูพาทำ โคก หนอง นา กิจกรรม "ตุ้มโฮมเอาแฮง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน 2021-11-26 12:55:00
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน 2021-11-26 12:44:14
สพอ.บ้านดุง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2021-11-24 10:57:02
พช.กู่แก้ว เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2021-11-23 14:13:00
ประชุมรับมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2021-11-19 15:16:42
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี 2021-11-19 14:27:43