พช.โพนพิสัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ตามโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-10-05 17:13:54
พช.โพนพิสัยประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-10-04 16:11:44
พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนตุลาคม พุทธศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-09-29 15:50:05
โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-09-28 16:24:53
พช.จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตำบลสีกาย เพื่อประสานและเตรียมความพร้อมพื้นที่เรียนรู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-09-28 15:58:42
พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-09-24 14:24:52
กิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-09-23 18:10:33
✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-09-23 14:14:39
พช.โพนพิสัย ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-09-22 17:11:41
✨มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-09-22 11:35:31