พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2021-05-07 16:42:26
พัฒนาชุมชนโพนพิสัยขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-05-07 15:41:20
โครงการ "แม่บ้านมหาดไทยปันสุข" ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2021-05-07 14:00:12
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2021-05-07 13:41:20
ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน การใช้ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2021-05-07 09:19:24
พช.รัตนวาปี ติดตามความคืบหน้าโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"อย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี 2021-05-06 20:45:36
พช.เฝ้าไร่ รับการประเมินคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2021-05-06 17:43:11
พัฒนากรสวยร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชต. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-05-06 16:28:09
ออกติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2021-05-06 13:59:04
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2021-05-06 13:44:52