พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2023-02-09 14:44:44
พช.อำเภอเมืองหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประจำเดือน กุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2023-02-08 18:15:22
?พช.โพนพิสัย ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-02-08 16:23:03
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-02-08 16:11:37
? อำเภอโพนพิสัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-02-03 18:26:18
พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนกุมภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-02-03 18:23:51
?อำเภอโพนพิสัย รณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-01-31 19:30:58
?คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงกำพี้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-01-31 19:28:25
?พช.โพนพิสัย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-01-30 10:52:24
?พช. โพนพิสัย ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2023-01-27 17:21:36