กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-05-23 17:38:59
✨การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-05-21 17:06:17
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-05-20 19:34:31
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีกับการส่งเสริมอาชีพสู้ภัยโควิด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-05-20 19:33:15
กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-05-20 19:31:55
"เจอ-ช่วย-จบ" ศจพ.อ.โพนพิสัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-05-20 16:54:11
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโพนพิสัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-05-20 16:44:47
✨โครงการพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร (ด้านการทำขนมไทย) ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-05-19 17:53:02
โครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-05-19 17:24:53
"เจอ-ช่วย-จบ ศจพ.อ.โพนพิสัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พช.โพนพิสัยขับเคลื่อนงานการขจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-05-18 17:39:02