? พช. อำเมืองขอนแก่น : เตรียมความพร้อมจัด “ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น 2023-02-09 16:04:29
??พช.ซำสูง : จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง 2023-02-09 14:44:51
พช. หนองเรือ : ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหว้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ 2023-02-09 13:25:42
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแวงใหญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ 2023-02-09 13:13:30
☘️พช. หนองสองห้อง : ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “กลุ่มทอผ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2023-02-09 11:41:39
?พช.หนองสองห้อง : ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2023-02-09 11:37:54
☘️พช. หนองสองห้อง : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง 2023-02-09 11:32:17
พช.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น : ร่วมกิจกรรมการจัดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี 2023-02-08 23:06:56
พช.น้ำพอง ร่วมพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 116 ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง 2023-02-08 23:00:43
พช.น้ำพอง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการออกร้านนิทรรศการ "ของดีบ้านฉัน" ในงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง 2023-02-08 22:59:31