โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการ Contents เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-01-23 13:59:29
พช.เขาสวนกวาง รับมอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง 2021-01-22 22:43:11
พช.เขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง 2021-01-22 22:01:22
วันที่ 22 มกราคม 2564 "นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ" อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-01-22 20:56:00
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี วันที่ 21 มกราคม 2564"นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ" อำเภอกระนวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-01-21 22:25:01
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย 2021-01-21 16:00:27
พช.พล จัดโครงการรวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพล 2021-01-20 22:32:11
วันที่ 20 มกราคม 2564 "นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ" อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน 2021-01-20 22:17:45
อำเภอภูเวียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง 2021-01-20 19:55:09
พช.บ้านฝาง ลงพื้นที่ดูแปลงนาครัวเรือนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง 2021-01-20 18:11:03