พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-16 16:27:56
พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครัวเรือนต้นแบบตำบลกุดหวายและช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-16 15:58:15
ลงพื้นที่วางผัง ปักมุด พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-14 20:04:02
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-14 20:02:30
ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-14 20:00:53
ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-14 19:58:55
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมวางแผนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-09 08:23:21
จัดกิจกรรม Kick off "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-09 08:22:27
ร่วมกิจกรรม การตรวจติดตามโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-09 08:20:51
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-09 08:19:33
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก 2021-09-08 15:26:31
จัดกิจกรรม"เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-05 07:44:23
นายอำเภอและพัฒนาการอำเภอศีขรภูมิให้กำลังใจ และสนับสนุน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-03 09:07:11
สพอ.พนมดงรัก จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บจปฐ.ด้วยสมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก 2021-09-01 15:40:24
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-01 08:43:27
จัดกิจกรรม Kick off "เอามื้อสามัคคี" ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-01 08:41:47
ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรีบนรู้ทฤ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-01 08:40:11
ดำเนินกืจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรีบนรู้ทฤษฎีให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-01 08:38:59
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเหล็กและดำเนินการคัดเลือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ 2021-09-01 08:37:31
สพอ.พนมดงรัก ส่งเสริมการทำอาหารไก่อารมณ์ดี ครัวเรือนอารมณ์ดี ลดรายจ่าย ได้ไข่อร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก 2021-08-31 15:35:54