ยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนที่ประสบปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์มิติด้านมิติความเป็นอยู่ ตำบลตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-25 22:32:14
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-25 22:24:55
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ร่วมรับฟังโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ 2022-05-25 21:35:07
"ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล" ครบรอบ ๑ ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ 2022-05-25 11:35:44
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อบรมโครงการการออบแบบและพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์อำเภอสังขะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ 2022-05-24 20:48:46
ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-24 17:17:34
ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขทีมปฏิบั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-24 16:55:38
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประชุมประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสังข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ 2022-05-23 22:17:08
ประชุมครัวเรือนโคกหนองนาตำบลตระเปียงเตีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-23 21:37:19
ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน 2022-05-23 21:35:22