สำนักงานพัฒนาชุมชนำเภอพุนพินจัดกิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:41:10
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:38:17
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:35:44
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ดำเนินการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:33:01
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขยายผลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:29:09
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินนำสิ่งของไปมอบใส่ตู้ ปันสุขอำเภอพุนพิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:26:01
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:19:49
สำนักงานพัฒนาชุมชนำเภอพุนพินต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-31 00:12:35
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-30 23:59:19
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แบบเข้าถึงทุกครัวเรือน (D-Day) ภายใต้แผนปฏิบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-30 23:40:17
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ดำเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-30 23:32:22
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพุนพิน สนับสนุนเงินทุน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-30 23:09:41
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน 2020-05-30 22:59:21
กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" น้อมนำแนวพระราชดำริขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2020-05-29 16:24:38
กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2020-05-29 16:19:01
ส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักจาก บริษัทเจียไต๋ จำกัด “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-05-29 10:34:42
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-05-29 10:09:46
การส่งมอบเมล็ดพันธ์ผักจากบริษัทเจียไต๋ จำกัด "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-05-28 10:17:59
ประสานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-05-28 09:36:27
กิจกรรม ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสระ 2020-05-27 11:29:55