พช.คีรีรัฐนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2022-12-05 11:35:41
พช.คีรีรัฐนิคม เตรียมการพื้นที่สำหรับการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2022-12-05 07:05:33
อำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมด้วยช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางตำบลท่ากระดาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2022-12-05 06:48:00
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง 2022-12-02 22:39:05
*** อำเภอบ้านตาขุน คัด OTOP​ ของเด่น ของดี จัดกระเช้าปีใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุน 2022-12-02 15:47:46
◇◇◇ ผ้าไทย ภูมิปัญญาไทย บรรพบุรุษ ผู้รังสรรค์และเรียนรู้สืบทอดมายาวนาน... สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุน 2022-12-02 15:39:18
พช.ไชยา ลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พช ตำบลเวี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2022-12-02 14:21:02
พช.ไชยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยา 2022-12-02 14:17:35
คณะทีมสตรีอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม พัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2022-12-02 12:15:21
พช.คีรีรัฐนิคม ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีรัฐนิคม 2022-12-02 11:12:36