“สพอ.คลองหาด ร่วมเดินแบบผ้าไทย” ในวันประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-11-30 19:13:20
"สพอ.โคกสูง จัดกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง 2021-11-29 14:03:05
สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-25 09:50:27
สพอ.คลองหาด จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" ครั้งที่ ๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-11-24 18:58:54
ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ "โคก หนอง นา พช." ในกิจกรรมที่ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2021-11-24 18:03:06
ตรวจรับพัสดุโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” CLM สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2021-11-24 17:21:18
“สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ร่วมวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-11-22 18:21:52
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2021-11-19 18:38:25
สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-11-19 16:44:13
สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-19 11:25:47
สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล(HLM) ณ บ.วังรี ม.๑ ต. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-19 11:22:46
สพอ.วัฒนานคร ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์แม่โคเนื้อ โครงการโคบาลบูรพา ณ หอประชุมอำเภอวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-19 11:16:34
พอ.วัฒนานคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-19 11:11:08
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพร้อมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเงินกองทุนหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 2021-11-18 22:40:02
สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมประชุมหารือกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ดปิดตลาดการท่องเที่ยว ภายใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-11-18 16:26:50
สพอ.วัฒนานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-18 11:04:58
สพอ.วัฒนานคร ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ย.64 บ.ทางโค้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-18 11:03:15
สพอ.วัฒนานคร ร่วมประชุมบริหารจัดการหนี้ค้างกองทุนหมู่บ้านท่าช้าง ม.4 ต.หนองหมากฝ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร 2021-11-18 11:01:44
สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ 2021-11-17 22:10:50
"ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร สพอ.คล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด 2021-11-17 21:35:55