อำเภอบางคนที จัดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:45:41
ฤกษ์ดีวันพืชมงคล พช.บางคนทีจัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:41:13
ศจพ.อ.บางคนที เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:36:20
พช.บางคนที ประชุมทีมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม ไตรมาส 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:35:31
ศจพ.อ.บางคนที บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:34:49
พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพสู่ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างอาชีพ พัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:34:00
พช. สมุทรสงคราม "จัดกิจกรรมถอดบทเรียนนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:33:25
บางคนที ร่วมนำเสนอผลงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:32:25
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:31:26
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอำเภอบาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:30:17
สพอ.บางคนที ตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 09:56:43
พช.บางคนที ร่วมมือ คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 09:50:13
พช.บางคนที ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 09:43:30
ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 14:03:41
สพอ.บางคนที เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 14:02:13
สพอ.บางคนที เตรียมพร้อมขุดแปลง โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 13:58:54
มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 13:56:38
อำเภอบางคนที รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 13:53:15
อำเภอบางคนทีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 13:50:01
อำเภอบางคนที ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-03-28 13:46:04