??‍♀️❤️สตรีอาสาร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-09-16 13:13:46
??พช.เมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นเตรียมความพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2021-09-16 13:02:42
สตรีร่วมใจ ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 10:01:39
นายอำเภอบางคนที นำส่วนราชการอำเภอ ทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมอันดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:55:25
พช. บางคนทีรับมอบเมล็ดพันธ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:52:53
พัฒนาชุมชนบางคนทีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) เพื่อส่งต่อแก่ประชาชนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:49:50
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:47:19
“ ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:43:35
พช. บางคนที ร่วมกับ อบต.บางคนที เดินหน้ากิจกรรม รวมพลังชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ต้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:39:16
พช.บางคนที โชว์แปลงขุด “โคก หนอง นา พช.” ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2021-09-15 09:33:53