อำเภอบางคนที จัดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:45:41
ฤกษ์ดีวันพืชมงคล พช.บางคนทีจัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ห่มดิน เลี้ยงจุลินทรีย์ ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:41:13
ศจพ.อ.บางคนที เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:36:20
พช.บางคนที ประชุมทีมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรม ไตรมาส 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:35:31
ศจพ.อ.บางคนที บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:34:49
พช.สมุทรสงคราม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพสู่ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างอาชีพ พัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:34:00
พช. สมุทรสงคราม "จัดกิจกรรมถอดบทเรียนนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:33:25
บางคนที ร่วมนำเสนอผลงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:32:25
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:31:26
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอำเภอบาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที 2022-05-24 10:30:17