ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และวางแผนขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-05-18 20:44:12
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออัมพวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-05-13 14:40:07
สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย อำเภออัมพวา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-05-07 12:17:07
ตรียมความพร้อม Kick Off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักนายอำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-04-29 15:08:29
โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID -19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ภายใต้แผนปฏิบั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-04-18 20:41:31
เปิดโครงการ Kick off พุทธเกษตร ปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤติ COVID-19 ณ วัดประดู่พร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-04-18 20:38:39
ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน เปิดโครงการคนแม่กลองเดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกผักสวนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-04-09 20:35:33
เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-30 15:15:34
เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-26 20:53:37
เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา 2020-03-24 20:18:45