❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สนับสนุนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-21 20:37:46
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านคลองสวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-21 20:34:28
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกลือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-20 10:29:52
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 20:18:33
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแหลมฟ้าผ่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 20:16:23
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในคลองบางปลากด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 06:10:54
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 06:09:04
❤️พช. พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 06:06:13
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 06:04:23
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-19 06:02:32
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-14 05:18:49
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-13 07:23:20
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-11 07:44:32
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-11 07:43:31
☁พช.บางพลี ดำเนินการประชุมรับรองผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี 2022-01-10 16:23:51
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า บวร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-07 21:17:18
❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้าส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-06 18:14:58
❤พช. พระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-06 18:13:50
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ เดินหน้า มชช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-06 09:42:25
❤พช.พระสมุทรเจดีย์ สร้างเครือข่าย หนุนเสริม บวร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-01-06 09:40:34