❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด - 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-14 20:13:55
❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด - 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-14 20:12:12
❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ แนะนำการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แก่อาสาสมัครจั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:31:47
❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด - 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:30:36
❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด - 19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:29:33
พช.พระสมุทรเจดีย์ ตรวจรับวัสดุสนับสนุนโครงการเกื้อหนุนความสำเร็จ กลุ่มออมทรัพย์เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:24:59
❤️พช.พระสมุทรเจดีย์ เตรียมความพร้อมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:22:47
พช.พระสมุทรเจดีย์ ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-13 20:18:32
❤️พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ รับมอบเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัว เพื่อนำไปขับเค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-08 22:14:19
พช.พระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน วัดยายสี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2021-09-08 22:11:36