?สพอ.บางบ่อ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านบางเพรียง หมู่ที่ 4 ตำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-10-05 19:29:15
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-05 15:05:12
? สพอ.บางบ่อ จัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-10-04 16:21:58
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-04 12:41:05
? สพอ.บางบ่อ : พช.บางบ่อเข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ 2022-10-03 16:46:40
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” ติดตามการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พระรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-02 18:25:56
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เดินหน้าศูนย์ฝึกสัมมาชีพตามแนวเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-02 07:18:00
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-02 07:16:11
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-10-02 07:14:45
❤“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” ดำเนินการประเมินความพร้อมการจัดระดับหมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 2022-09-30 19:21:48