?ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคล เพื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-10-25 11:14:46
?โครงการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-10-21 21:00:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์​ เพื่อจัดจ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-10-21 16:39:04
? “พช.โกสัมพีนครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-10-21 15:39:17
? “พช.โกสัมพีนครเข้าร่วมประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-10-21 15:15:04
? “พช.โกสัมพีนครร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2021-10-21 14:56:33
โคก หนอง นา พช. สร้างสามัคคีในชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2021-10-21 14:35:04
“ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน” กับโคก หนอง นา พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2021-10-21 14:32:49
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2021-10-21 14:30:18
กิจกรรมทำบุญตักบาตร รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 6 และโครงการ "ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2021-10-21 13:35:16