พช.ลานกระบือ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ 2022-05-23 14:32:06
“อำเภอลานกระบือ ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ 2022-05-23 14:30:28
สพอ.ขาณุฯ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-05-19 17:07:34
สพอ.ขาณุฯ ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-05-19 08:21:16
สพอ.ขาณุฯ ร่วมโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OT สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-05-19 08:17:26
"พช.โกสัมพีนครต้อนรับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2022-05-18 16:51:10
พช.โกสัมพีนครร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2022-05-12 14:52:26
"ชาวโกสัมพีนครร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร 2022-05-12 14:35:33
สพอ.ขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติการขจัดความยากจน ให้กับคนกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-05-12 08:29:34
กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและกองทุนเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-05-10 21:40:17