พช.บึงสามัคคี ดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามัคคี 2023-01-31 14:23:49
สพอ.ปางศิลาทองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “ตำบลเข้มแข็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางศิลาทอง 2023-01-30 19:29:14
ประชุมการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2023-01-30 17:45:17
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี อาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2023-01-29 20:19:11
“ตลาดพูดภาษาถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน สืบสานวิถีชุมชน คนพานต๋าย” ประจำเดือน มกราคม 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย 2023-01-29 20:11:47
พช.คลองลาน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน 2023-01-27 21:39:00
พช.คลองลาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี อาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน 2023-01-27 21:37:41
พช.คลองลาน เปิดตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน 2023-01-27 21:36:08
พช.คลองลาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน 2023-01-27 21:34:11
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี อาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางศิลาทอง 2023-01-27 20:36:52