พิธีมอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาวต้านภัยโควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-22 09:25:42
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-22 09:24:16
โครงการตลาดนัดออนไลน์ OTOP อำเภอละงู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-21 09:42:55
โครงการพัฒนาชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-08 10:06:22
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-02 10:20:05
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-02 10:18:19
เจ้าหน้าที่ พช.ละงูลงพื้นที่อำนวยความสะดวกติดตั้งโปรแกรม จปฐ.ให้แก่อาสาจัดเก็บขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-02 10:16:49
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู ติดตามผลการดำนินงานและเร่งรัดหนี้เกินกำหนดชำระกอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-02 10:15:16
ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 พื้นที่ตำบลแหลมสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-09-02 10:14:07
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-25 09:26:34
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอละงู (คปอ.ละงู) ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-25 09:25:09
พช.ละงู ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล งบเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-25 09:23:49
✨พช.เมืองสตูล ร่วมปันสุข สร้างสุขให้ประชาชน✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2021-08-24 12:11:01
ร่วมด้วยช่วยกัน พช.ละงูร่วมกับสตรีอำเภอละงู มอบลองกองเติมตู้ปันสุขอำเภอละงู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-24 10:13:30
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2021-08-19 16:36:03
พช.เมืองสตูล ร่วมแบ่งปัน "ตู้ปันสุข" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2021-08-19 16:34:52
"โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลสู่บ้านน้อง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง 2021-08-19 12:20:41
ติดตามพื้นที่ดำเนินการโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 3 ไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้า 2021-08-17 18:47:48
พช.ละงู เดินหน้า โคกหนองนาโมเดล งบเงินกู้ระยะที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจที่ดินเพื่อออกแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-17 14:38:19
พช.ละงู จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกผักคันนาทองคำ ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-08-17 14:36:18