#พช.ท่าแพ ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการทำกิจกรรมปลูกฟ้าทลายโจร และติดตามครัวเรือน "โคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-17 12:41:13
#พช.ท่าแพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่ม OTOP จักรสาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-14 16:51:15
#พช.ท่าแพ รับการติดตามภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-14 16:48:39
#พช.ท่าแพ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-14 09:15:00
#พช.ท่าแพ จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-13 17:53:04
#พช.ท่าแพ จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-12 16:50:34
#พช.ท่าแพ ปรชุมขับเคลื่อนการรับรองข้อมูลตามระบบ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2022-01-10 21:49:06
⚡️ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 2022-01-07 14:35:26
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู 2021-12-29 09:48:21
#พช.ท่าแพ ร่วมประชุมโครงการต่อยอดโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ 2021-12-27 17:19:10