พช.นาหม่อม ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนผ้าพระพุทธรูปกลางใจงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหม่อม 2022-05-23 22:52:01
อำเภอสทิงพระ รับมอบผีเสื้อผ้าพื้นถิ่นจากกลุ่มโกเมนทร์บาติก และศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2022-05-23 19:39:43
สพอ.รัตภูมิ ประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าพื้นถิ่น สำหรับนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ 2022-05-23 19:38:24
ทีมปฏิบัติการโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2022-05-23 19:29:38
ทีมปฏิบัติการฯ ตำบลชุมพล ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2022-05-23 19:20:31
พช.สิงหนคร ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลชิงโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร 2022-05-23 19:20:23
อำเภอสทิงพระ รับมอบต้นพันธุ์ผักสวนครัว, เมล็ดพันธุ์ผักและเครื่องอุปโภคบริโภค จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ 2022-05-23 19:04:49
พช.บางกล่ำ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก หมูู่บ้านแผนดินธรรม แผ่นดินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ 2022-05-23 15:56:54
"บ้านโหนดลงขัน ลงเงิน ลงแรงช่วย ซ่อมแซมบ้าน"ทีมปฏิบัติการตามนโยบายขจัดความยากจนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย 2022-05-23 12:18:24
ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด 2022-05-23 11:58:26