ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพรรณาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2021-01-18 16:03:43
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งที่ 2/2564 ตำบลขมิ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-16 10:37:26
พช.เมืองสกลนคร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-15 10:49:59
พช.เมืองสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-15 10:47:05
พช.เมืองสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-15 10:45:09
พอ.เมืองสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกกู้เงินกองท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-15 10:44:34
พช.เมืองสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-14 16:45:22
พช.เมืองสกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-13 16:46:09
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2021-01-13 11:36:19
พช.เมือง จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน กับลูกจ้างเหมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร 2021-01-12 09:46:18