ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2021-10-23 09:58:23
การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.นาใน ต.บะฮี ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม 2021-10-23 09:56:19
พช.โคกศรีสุพรรณเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศูนย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ 2021-10-21 19:21:30
โครงการโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ 2021-10-21 16:52:42
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบาก 2021-10-21 15:42:22
นายอำเภอคำตากล้า พร้อมด้วย พช. คำตากล้า และหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า 2021-10-21 15:37:54
พช.วานรนิวาส –ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” นางสาวนิภา แก้วมาลุยขนาดแปลง ๑ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส 2021-10-21 14:42:47
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน 2021-10-21 14:03:42
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย 2021-10-21 12:30:50
ติดตามการเตรียมพื้นที่ศูนย์ผู้นำ​จิตอาสาพัฒนาชุมชน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว 2021-10-21 12:22:10