โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง 2021-02-25 16:36:45
บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว 2021-02-25 15:50:42
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว 2021-02-25 14:58:45
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผาขาว เอามื้อสามัคคีและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว 2021-02-25 14:01:41
พช.ผาขาวจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว 2021-02-25 13:59:17
สพอ.นาด้วง ดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง 2021-02-24 16:43:11
อกสอ.ภูกระดึง ดำเนินการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกระดึง 2021-02-24 14:37:02
ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกระดึง 2021-02-24 14:22:04
ประชุมคณะอนุกรรมการและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง 2021-02-24 10:19:09
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน 2021-02-24 08:24:30
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านหินเกิ้ง ม.2 ต.หินเกิ้ง อ.วังส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง 2021-02-19 15:57:38
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเเม่ของเเผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง 2021-02-19 15:39:50
พช.ท่าลี่ จัดกิจกกรม kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ 2021-02-19 15:08:32
? โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว 2021-02-19 13:25:59
การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอภูหลวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูหลวง 2021-02-18 14:04:36
? ที่นี่...อำเภอนาแห้ว ⏰ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ? ประชุมชี้แจงภารกิจ และมอบแนวทางการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแห้ว 2021-02-16 16:11:24
ประชุมประจำเดือน 2/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกระดึง 2021-02-15 15:39:57
สพอ.ท่าลี่ ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ 2021-02-15 12:42:24
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาความต้องการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยการพัฒนารายได้ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย 2021-02-11 21:56:02
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอท่าลี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ 2021-02-11 16:52:49