พช.ลี้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2023-02-08 20:22:12
พช.ป่าซาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2023-02-08 15:14:15
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2023-02-07 18:12:18
พช.แม่ทา ร่วมเก็บผลผลิตจากแปลงสาธิต โครงการ “พุทธจิต ธรรมญาณ เกื้อกูลชุมชน ทุกคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2023-02-06 20:16:58
พช.แม่ทา ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2023-02-06 20:12:48
พช.แม่ทา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2023-02-06 20:11:05
พช.ลี้ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ 2023-02-02 21:26:57
พช.แม่ทา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา 2023-01-26 17:23:54
พช.ป่าซาง นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง 2023-01-26 11:15:33
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโฮ่ง 2023-01-26 11:11:22