จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-16 15:06:45
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-16 14:27:18
(notepad)สพอ.วังเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายใต้มาตรการป้องก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ 2021-09-16 10:07:52
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-15 14:18:10
พช.เสริมงาม ขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-14 18:31:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-14 11:06:46
ร่วมใจพช.เมืองปาน จ.ลำปาง ปลูกสมุนไพรฟ้าฯโครงการ“ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2021-09-14 08:30:27
พช.เสริมงาม ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-13 10:27:28
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชม เขตตรวจราชการที่15 ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพันดาว บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-12 10:22:49
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-10 13:44:27
พช.เสริมงาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาระดับหมู่บ้าน บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-09 16:48:34
พช.เสริมงาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาระดับหมู่บ้าน บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-09 16:47:34
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-09 15:52:26
พช.เสริมงามลงพื้นที่ประเมินผลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-09 15:39:49
✏️ พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ 2021-09-09 14:44:30
จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-08 17:15:03
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-08 17:12:43
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-08 17:07:15
พช.เสริมงาม ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งแลพพัฒนากลุ่มอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-07 14:21:36
พช.เสริมงาม ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 แก่อาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-07 14:20:41