พช. เมืองปาน รับรางวัลชนะเลิศ ""ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด"" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2021-09-24 09:54:41
จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ตำบลแม่สุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-22 16:59:22
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2021-09-22 16:58:10
พช.เมืองปาน ดำเนินการ ประชุมกิจกรรม “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน 2021-09-22 16:24:32
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2021-09-22 15:44:15
พช.แม่พริก ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก 2021-09-22 12:02:46
พช.เสริมงาม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม 2021-09-21 17:14:41
สพอ.ห้างฉัตร ติดตามการดำเนินงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร 2021-09-21 10:23:54
การดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว 2021-09-17 15:12:51
การดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว 2021-09-17 15:07:53