พช.แม่ทะ : ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2023-02-06 10:43:03
พช.แม่ทะ : ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM ที่ยังไม่ได สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2023-02-06 09:46:27
พช.แม่ทะ : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2023-02-06 09:44:24
พช.แม่ทะ : การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2023-02-06 09:27:43
พช.แม่ทะ : การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2023-02-06 09:24:43
พช.เมืองลำปาง ติดตามการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2023-02-03 15:00:43
พช.แจ้ห่ม : กิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2023-02-03 11:36:01
พช.เมืองลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. บ้านศรีปรีชา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2023-02-02 19:16:08
? พช.เมืองลำปาง ติดตามการบริหารจัดการหนี้ในพื้นที่ต.พิชัย และตำบลบ้านแลง อำเภอเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง 2023-02-02 19:04:14
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม: ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2023-02-02 14:43:56