การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-10-06 13:31:22
พช.แจ้ห่ม : การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2022-10-05 14:53:08
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-10-05 11:20:46
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-10-05 11:16:44
ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-10-04 10:02:37
ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ 2022-10-04 10:00:36
พช.แจ้ห่ม : ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม 2022-10-03 16:47:07
“พช.เกาะคา ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา 2022-10-03 15:29:31
“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลใหม่พัฒนา (กพสต.ใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา 2022-10-03 15:23:06
“พช.เกาะคา ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเกาะคา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา 2022-10-03 13:39:16