พช.ปากท่อ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2021-09-15 07:04:29
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-09-14 15:01:00
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-09-14 14:44:13
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-09-13 11:35:30
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2021-09-12 11:57:53
พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี อบรม นพส.38/2 ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-09-08 16:25:20
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-09-06 16:32:31
สพอ.เมืองราชบุรีติดตั้งโปรแกรมและซักซ้อมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค แล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-09-04 10:00:01
ประชุมชี้แจง เรื่องการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2021-09-03 22:30:03
พช.ปากท่อ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2021-09-03 20:58:04