พช.จอมบึง เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำคลังข้อมูลสู่การต่อยอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-11-26 13:03:03
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-11-25 15:32:39
พช.จอมบึง ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-11-25 14:19:10
อ.ปากท่อ รับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ 2021-11-19 20:39:33
สพอ.เมืองราชบุรีร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-11-19 18:20:31
สพอ.เมืองราชบุรีร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-11-19 18:19:07
สพอ.เมืองราชบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี 2021-11-19 18:13:39
พช.จอมบึง ประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง 2021-11-19 16:26:03
<> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2021-11-19 15:17:34
<> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก 2021-11-19 15:12:49