@สพอ.ห้วยเม็ก ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยเม็ก 2020-09-17 12:09:02
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสหั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์ 2020-08-26 16:02:17
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สตรีท่าคันโทและการจำหน่ายสินค้า OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท 2020-08-26 10:50:58
ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอห้วยผึ้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง 2020-08-24 14:57:30
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู 2020-08-20 11:37:49
การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการขับเคลื่อน#โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู 2020-08-19 16:31:18
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู 2020-08-18 14:24:09
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท 2020-08-18 10:23:03
การฝึกอบรมผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท 2020-08-18 10:12:43
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาคู 2020-08-17 14:43:01