ไม้กวาดพลาสติกจากกลุ่มผู้ใหญ่ชัยรีไซเคิล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-20 10:59:25
ดำเนินการทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-19 11:25:58
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-19 08:42:59
พช.เมืองระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลราชกรูด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 20:10:23
พช.เมืองระนอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกกรรมการหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 11:37:44
พช.เมืองระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 11:31:18
พช.เมืองระนอง ร่วมกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 11:20:49
พช.เมืองระนอง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 10:51:21
พช.เมืองระนอง ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 10:45:12
พช.เมืองระนอง ร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 10:28:26
พช.เมืองระนอง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เดือนตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 10:20:44
พช.เมืองระนอง ร่วมกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 10:03:26
พช.เมืองระนอง ประสานผู้ประกอบการ OTOP ร่วมฝึกอบรมด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP Onlin สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 09:39:02
พช.เมืองระนอง ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม พช. ประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง 2020-10-16 09:07:10
15 ตุลาคม 63 กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ 2020-10-15 20:02:08
สำลี ไข่เค็มกะเปอร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-14 15:25:00
กะปิกุ้งเคยเสริมไอโอดีน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-14 15:16:24
ผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านหินขาว "เป็นคนระนอง ก็ต้องใส่ชุดระนอง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-14 15:05:19
ผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-14 14:57:54
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ 2020-10-14 13:11:15