โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่11 ตำบลหนองแก้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 15:04:10
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ บ้านเปลือย หมู่ที่12 ตำบลรอบเมือง อำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 14:49:58
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ บ้านดงคุย หมู่ที่ 14 ตำบลสีแก้ว อำเภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 14:30:09
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ 12 ตำบลขอนแก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 14:15:55
อบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2021-03-10 13:53:52
เตรียมความพร้อม สถานที่อบรม โคก หนอง นาโมเดล,ติดตามการดำเนินงาน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี 2021-01-27 16:24:46
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2020-11-30 16:59:20
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง 2020-11-30 16:18:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ 2020-11-24 10:50:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบลูกจ้างฯโคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ 2020-11-24 10:01:52