พช.ยะหา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-01-24 18:59:58
พช.ยะหา จัดเวทีพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพงลูกา ตำบลยะหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-01-23 17:55:28
พช.เบตง เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2021-01-23 14:13:16
พช.ยะหา ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา 2021-01-23 13:47:37
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านสันติ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-01-22 21:30:14
พช.บันนังสตา ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสัมมนาการเรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-01-22 20:24:29
พช.เบตง เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2021-01-22 15:55:32
ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบันนังกระแจะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต 2021-01-22 15:21:26
พช.เบตง ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการคัดเลือกกำนันดีเด่น ปี64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2021-01-22 13:09:19
@YALA เมืองน่าอยู่ พช.รามัน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-01-22 09:48:00