พช.เมืองยะลา ติดตามการขอรับงบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มน้ำพริกสาวน้อย ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-09-19 19:15:30
พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีบ้านจาหนีน ต.พร่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-09-19 19:12:51
พช.บันนังสตา ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเขตตรวจราชการที่ 7 ผ่านระบบ Googl สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-09-17 20:24:26
พช.บันนังสตา ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-09-17 19:49:59
พช.บันนังสตา “มอบวัสดุกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าพื้นถิ่นในพื้นท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2021-09-17 19:37:11
พช. เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช 2 ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-09-17 19:33:35
พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-09-17 19:10:42
พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีบ้านกูแบปุโรง ต.บันนังสาเรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2021-09-17 18:57:24
พช.รามัน ส่งมอบพัสดุ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าพื้นถิ่น (OTOP) ในพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2021-09-17 17:44:14
พช. กรงปินัง เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช 2 ค. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2021-09-17 17:32:37