สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-01-19 21:29:40
?พช.บันนังสตา เยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-01-19 20:50:12
พช.เมืองยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-01-19 20:47:16
?พช.บันนังสตา ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-01-19 20:43:50
?พช.บันนังสตา ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา 2022-01-19 20:32:35
พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงาน โครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา 2022-01-19 20:01:33
พช.รามัน ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน 2022-01-19 14:24:40
พช.กรงปินัง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2022-01-19 14:19:56
พช.กรงปินัง ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปีนัง 2022-01-19 13:56:02
พช.เบตง เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลตาเนาะแมเราะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง 2022-01-19 13:10:30