พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล 2022-12-08 14:57:06
@พช.กุดชุม ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม 2022-12-08 13:30:37
# พช.เมืองยโสธร เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร 2022-12-08 11:14:17
พัฒนาชุมชนไทยเจริญ จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการ "วันดินโลก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ 2022-12-08 08:59:01
พช.ค้อวัง ประชุมขับเคลื่อนงาน โคก หนอง นา อำเภอค้อวัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง 2022-12-07 21:06:38
เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม "วันดินโลก ปี 2565" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา 2022-12-07 20:56:13
@พช.กุดชุม ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม 2022-12-07 16:38:34
@พช.กุดชุม ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม 2022-12-07 10:03:51
พช.คำเขื่อนแก้ว ประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว 2022-12-07 09:16:02
พช.คำเขื่อนแก้ว ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว 2022-12-07 09:04:24