สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2020-07-03 22:42:34
สพอ.เมืองมุกดาหารดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2020-07-03 16:29:30
“พช. นิคมคำสร้อย” ติวเข้มเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงาน Quarter 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2020-07-02 15:15:23
พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ร่วมน้อมนำแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2020-07-01 16:42:36
พช.เร่งขับเคลื่อน เสริมสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่องค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2020-07-01 15:00:53
พอ.ดงหลวง ร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2020-07-01 14:34:23
พช.นิคมคำสร้อยเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย 2020-07-01 11:47:23
พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการปลูกไม้ผลพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และมอบใบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี 2020-06-30 19:16:18
ทีมงาน สพอ.ดงหลวง ประชุม วางแผนขับเคลื่อนงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง 2020-06-30 16:12:08
สพอ.เมืองมุกดาหาร ประชุมจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร 2020-06-30 16:11:13