โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2020-07-10 07:53:21
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว กิจกรรม ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2020-07-03 15:45:39
การประกวดโครงการประกวดกิจกรรม "องค์กรแห่งความสุขด้วย 5ส& 3R" ภายใต้โครงการพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-07-03 12:05:07
รายงานผล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2020-07-01 15:34:59
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการณ์ OTOP อำเภอกันทรวิชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-06-30 15:12:55
โครงการประกวดกิจกรรม "องค์กรแห่งความสุขด้วย 5ส & 3R" ภายใต้โครงการพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2020-06-30 13:27:48
การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามหลัก "บวร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2020-06-24 18:00:12
กิจกกรรม จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2020-06-24 17:53:06
การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย 2020-06-24 16:02:35
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2020-06-23 22:17:23