นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน ร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-11-26 15:09:34
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2021-11-26 14:29:35
มอบบ้านอาศัยแก่นางจันดา พรมจำปา ม. 12 ต.ยางสีสุราช ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช 2021-11-26 13:36:41
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2021-11-25 16:27:08
ดำเนินการคัดเลือกโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม 2021-11-24 20:19:22
"ผ้าไทย ใส่สนุก ลุกนั่งสบาย สร้างรายได้ให้ชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย 2021-11-23 20:20:38
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูนร่วมบริจาคโลหิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน 2021-11-23 15:57:36
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นพต. ลงพื้นที่ครัวเรือนต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2021-11-23 14:57:16
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ 2021-11-23 14:07:58
สพอ.วาปีปทุม จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตำบลแคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม 2021-11-23 13:05:40